วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ

1. โรงงานถลุงพลวงและสังกะสีมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจากสาเหตุใดมากที่สุด1. น้ำเสียและสารพิษปนเปื้อน
2. แก๊ส CO2
3. เขม่า หมอก ฝุ่น
4. SO2

2. ข้อใดเป็นแร่ที่แบ่งตามประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
1. แร่ประกอบหิน
2. แร่อุตสาหกรรม
3. แร่เชื้อเพลิง
4. ถูกทั้ง ก และ ข

3. แร่ชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการถลุง
1. เหล็ก
2. ดีบุก
3. ควอตซ์
4. สังกะสี

4. สารประกอบชนิดใดที่ใช้ในการถลุงแร่
1. ถ่านพีต
2. ถ่านหินลิกไนต์
3. ถ่านโค้ก
4. ถ่านแอนทราไซต์

5. แร่ที่จะนำไปใช้ได้จะต้องผ่านกรรมวิธีถลุงเสียก่อน คือ1. เพชร ทองแดง เหล็ก
2. ดีบุก ปูนขาว ยิบซัม
3. เพชร ไพลิน รัตนชาติ

4. เหล็ก ทองแดง ดีบุก
6. ถ้านำแร่แคสซิเทอไรด์มาถลุงจะได้อะไร
1. ดีบุก
2. สังกะสี
3. ทองแดง
4. ตะกั่วส่วนบนของฟอร์ม

7. สารปนเปื้อนที่พบในแร่สังกะสีคือสารใด1. แคดเมียม ตะกั่ว พลวง
2. แทนทาลัม ไนโอเบียม เซอร์โคเนียม
3. ตะกั่ว แทนทาลัม
4. พลวง แคดเมียม ทองแดง
8. ในอุตสาหกรรมนิยมใช้ธาตุใดไปรีดิวซ์ Ta2O5 และ Nb2O5 ให้เป็นโลหะ Ta และโลหะ Nb1. โซเดียม
2. โพแทสเซียม
3. แคลเซียม
4. แมกนีเซียม

9. ข้อใดเป็นความแตกต่างของทับทิมและไพลิน
1. ความแข็ง
2. มลทิน
3. ชนิดของแร่
4. ดัชนีหักเห

10. ธาตุในข้อใดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
1. Pb
2. Sb
3. Cd
4. Zr


2 ความคิดเห็น: